Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / УСЛОВИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ДОКТОРАНТИ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2018 г.

   

Съгласно предоставени средства на Софийски университет „Свети Климент Охридски“ с Решение на министерски съвет № 171 от 17.08.2018г. и ПМС № 115 от 28.06.2018 г. и решения на Факултетната комисия на Философски факултет за разпределяне на допълнителни средства на редовните докторанти, публикуваме правилата, според които ще бъдат разпределени допълнителните стипендии за докторантите.

 

 

  1. Право да получат допълнителни средства в размер на 60% от общата полагаща се на Философски факултет сума имат докторанти, които отговарят на следните условия:

 

- Редовни докторанти, обучаващи се по държавна субсидия (български граждани и граждани на държави, членки на ЕС);

 

- С права на действащи докторанти към края на 2018 г.;

 

- Заплатили таксите си за обучение;

 

- Изпълнили дейностите по индивидуален план;

 

- Предали отчет и получили положителна атестация.

 

 

 

  1. Право да получат допълнителни средства с редукция от 60% от общата сума имат докторанти, които отговарят на следните условия:

 

₋ Отчислените предсрочно с право на защита през 2018 г. – с редукция до месеците, за които са били редовни докторанти;

 

₋ Относно докторантите, приети през летен прием 2018 г. – с редукция до месеците от приемането им до края на календарната 2018 г.;

 

₋ Относно докторантите, прекъснали обучението си по различни причини (болест, майчинство и др.) – с редукция до месеците, през които имат права на редовни докторанти за календарната 2018 г.

 

 

 

  1. Без право на допълнителни средства са докторантите:

 

- Които не са заплатили таксите си за обучение до края на м. януари 2019 г.;

 

- Които не са предали отчет за дейността си или нямат положителна оценка при атестиране;

 

- Които не са изпълнили индивидуалния си план;

 

- Прекъснали обучението си по различни причини (лични, здравословни, майчинство).

 

 

 

  1. Останалите 40% от общата полагаща се на Философски факултет се разпределят диференцирано съгласно определените от комисията критерии както следва:

 

- 20 % за реализирани публикации;

 

- 10 % за участие в научни конференции;

 

- 10% за участие в изследователски проекти.

 

 

 

  1. Докторантите, които желаят да участват в разпределянето на 40%, подават заявление по образец в Деканата на Философски факултет, подписано и от докторанта, и от научния му ръководител. Докторантите от летен прием, които се обучават втора и трета година към настоящия момент, включват в заявлението дейности, извършени през календарната 2018 г. Срокът за подаване на заявление е 15.02.2019 г.