Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Мобилност с цел преподаване и с цел обучение по програма Еразъм+ между Програмни страни за академичната 2021/2022г.

   

За академичната 2021/2022 година Философски факултет има одобрени 11 мобилности с цел преподаване и 2 мобилности с цел обучение по програма Еразъм+, КД1.

Броят на мобилностите се основава на броя изпратени и приети Еразъм студенти и броя приети преподаватели за предходните три отчетни академични години по програмата.

Мобилностите за следващата академична година могат да бъдат осъществени в периода до 30.09.2021г.

Всеки преподавател/служител има право да осъществи 1 (една) мобилност с цел преподаване и 1 (една) мобилност с цел обучение в рамките на една академична година.

Продължителността на мобилностите е минимум 2 (два) и максимум 5 (пет) дни (без дните за път). При продължителност на мобилността от 7 (седем) дни дневният грант е за 5 (пет) дни, а останалите 2 (два) са за сметка на командированото лице. При мобилност с цел преподаване задължително се изискват минимум 8 часа лекции.

При 5-дневна мобилност е препоръчително тя да започне в неделя и да приключи в събота, като напомняме, че неделята не се счита като легитимен ден за четене на лекции или за обучение (т.е. за ден неделя не може да се получи дневен грант).

Желателно е, преди кандидатстване за мобилност, преподавателят/служителят да е осъществил личен контакт с приемащия университет и да е получил уверение, че има възможност да бъде приет.

Критерии:

 

  • Кандидатът трябва да е преподавател/служител в Софийския университет;
  • Нивото на владеене на езика да отговаря на нивото, посочено в двустранния Еразъм договор;
  • Предварително съгласие от приемащия университет за осъществяване на мобилността;
  • Приоритетно се одобряват щатните спрямо нещатните преподаватели/служители;
  • Приоритетно се одобряват преподаватели/служители, които през последните 5 (пет) години са ползвали най-много 1 (една) мобилност или не са използвали такава;
  • Приоритетно се одобряват преподаватели/служители, които активно съдействат за организиране на изходящата студентска мобилност и за организиране на обучението и престоя на входящи Еразъм студенти и преподаватели;
  • За мобилност с цел преподаване приоритет се дава на преподаватели:когато мобилността им е съществена част от учебната програма на приемащата институция,
  • които имат разработени дисциплини на чужд език и обучават входящи Еразъм студенти;
  • За мобилност с цел обучение, приоритетно се одобряват преподаватели/служители, при които заявената мобилност е пряко свързана с повишаване на тяхната професионална квалификация и умения, свързани с администрирането на програма Еразъм.

Ще бъдат финансирани само мобилности, които са съобразени с договорените мобилности, съгласно приложения списък с договорите по области на знание.

Финансиране на мобилностите: 1. дневен грант, определен от ЕК за съответната държава (отпуска се само за дните на престоя, без дните за път) и 2. транспортен грант, съгласно онлайн калкулатора за изчисляване на разстоянието, достъпен на интернет страницата на Европейската комисия („разстояние“ е дистанцията между мястото на тръгване и мястото на пристигане). В случай, че отпуснатият грант за транспорт не покрива изцяло направения разход, разликата се покрива от командированото лице. Това обстоятелство трябва да бъде вписано изрично в заповедта за командировка.

Когато пътуването се осъществява със самолет, билетът трябва да бъде закупен от доставчика, с който СУ има сключен договор за предоставяне на транспортни услуги, към момента на закупуване на билета (№ 80.09-4 / 12.01.2021 г.)

Всички преподаватели/служители, осъществили мобилност, са длъжни да се отчетат по начина и в сроковете, вписани във Финансовото споразумение.

Целта на мобилностите е само преподаване или обучение, т.е. всякакви други инициативи/участия в международни събития са нелегитимни и при установяване на такива случаи, одобреният кандидат трябва да възстанови отпуснатите финансови средства.

Началната и крайната дата на мобилността до съответната дестинация, вписани във Финансовото споразумение, трябва да съответстват на датите на пътуването, което се доказва с отчетните документи. В случай че се установи несъответствие, преподавателят/ служителят подлежи на частично или пълно възстановяване на отпуснатите средства. Отчетните документи за направените транспортни разходи трябва да включват и тези за вътрешния транспорт до крайната точка. Липсата на документи за осъществен транспорт до крайната дестинация, съгласно началната и крайната дата, се приема за неизпълнение на мобилността.

Финансовите споразумения с одобрените кандидати се сключват не по-късно от 01 юли 2021 г. Одобрените преподаватели/служители, които не са сключили своите споразумения до тази дата, губят мястото си и то автоматично се заема от резервите.

В случай на отказ от участие в мобилност с цел преподаване или обучение на вече избран преподавател/служител е необходимо да се подпише декларация за отказ (по образец).

Срок за подаване на заявление за участие в мобилност с цел преподаване/обучение – 15.03.2021 г. на електоронната поща на г-жа Левена Езекиева: l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg.

Приложения: