Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Новини / Архив / Конкурс за подбор на докторанти с цел изследователска дейност за мобилност по програма Еразъм+ с партниращите страни (извън ЕС) за академичната 2018/2019 г.

   

Уважаеми студенти и докторанти,

 

 

 

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на докторанти с цел изследователска дейност за мобилност по програма Еразъм+ с партниращите страни (извън ЕС) за академичната 2018/2019 г.

 

Информация за университетите, с които ФФ има сключени договори, брой места и продължителност, можете да намерите тук

 

Докторантите, които желаят да участват, трябва да попълнят заявление, което можете да изтеглите от тук.

 

Крайният срок за предаване на документите е 27.11.2018 г.

 

Документите изпращайте на г-жа Левена Езекиева (l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg), 60 каб., Ректорат .

 

 

 

КРИТЕРИИ

 

за допустимост и подбор на студенти и докторанти по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Образователна мобилност във висшето образование, Мобилност с цел обучение в партниращи държави

 

 

Академични 2018/2019 години

 

 

1. Кандидатите трябва да са студенти или докторанти, които към момента на кандидатстване са записани в СУ за получаване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или „Доктор“, независимо от формата на обучение и да имат студентски права.

 

2. Към момента на кандидатстване за мобилност с цел обучение, студентите в ОКС „Бакалавър“ трябва да имат успешно завършени минимум два семестъра от следването си. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ и новозачислените докторанти са легитимни участници в мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+.

 

3. Да владеят езика, на който ще се проведе обучението в приемащия университет, съгласно Междуинституционалното споразумение.

 

4. Да имат минимален успех от обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“ до момента на кандидатстването за мобилност – Мн. добър (4.50). За бакалаври и магистри се взема средния успех до момента на кандидатстване за мобилност. За новозаписани магистри се взема успеха, с който кандидатът е приет в Магистърската програма. За докторанти се взема средния успех от приемните изпити и/или успеха от докторантските минимуми.

 

5. Областта на знание/специалност и образователно-квалификационната степен на студента/докторанта да отговарят на параметрите вписани в одобрения проект.

 

6. При равни други условия, приоритетно се одобряват кандидати, които не са участвали в мобилност по Програма Учене през целия живот, Еразмус Мундус, Еразъм+.

 

Важно:

 

1. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма Еразъм+.

 

2. Студентите и докторантите, които желаят да участват в мобилност по програма Еразъм+, трябва да имат студентски права към момента на кандидатстване и за целия период на мобилността.

 

3. Краен срок за приключване на мобилностите – 30 септември 2019 г.

 

Задължителни документи за кандидатстване:

 

- Заявление

 

- Мотивационно писмо

 

- Документ за удостоверяване на успеха до момента на кандидатсването

 

- Документ, удостоверяващ нивото на владеене на езика на обучение, съгласно изискванията на приемащия