Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Обща, експериментална, развитийна и здравна психология

   
Ръководител Секретар

доц. д-р Людмила Андреева

andreeva@phls.uni-sofia.bg

 

 

Левена Езекиева

каб. 60, тел. 9308 476

e-mail:l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Основана 1986 г. Катедрата е част от специалност Психология, учредена като самостоятелна специалност през 1972 г.

Научноизследователско направление: история на психологията, експериментална психология, когнитивна психология, психология на личността, психология на социалното познание и поведение, психология на здравето; психология на развитието в детско-юношеска възраст, психология на развитието на възрастните; диференциална психология; психологически измервания, статистически методи в психологията; методика на обучението по психология и философските дисциплини.

Преподавателите от катедрата организират обучението и водят курсове в бакалавърска степен на специалностите: Психология, Философия, Социология, Класически и нови филологии, Социални дейности, Социална педагогика, Педагогика, Начална и предучилищна педагогика. Създадени са магистърските програми „Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)“ за завършили бакалавърска степен по психология и „Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране)“ за завършили хуманитарни специалности без бакалавърска степен по психология. Членове на катедрата участват с основни курсове в магистърските програми „Клинична и консултативна психология“ и „Социална и юридическа психология“ и осигуряват лекции, упражнения, хоспитиране и педагогическа практика за придобиване на педагогическа правоспособност в специалностите Психология, Философия и Социология съвместно с колегите от специалност Философия. Към катедрата се обучават студенти в докторска степен по: обща психология (история на психологията, експериментална психология, когнитивна психология, психологическо измерване), възрастова психология (психология на развитието в детско-юношеска възраст, психология на развитието на възрастните) и методика на обучението по психология и философските дисциплини. Катедрата отговаря за следдипломната квалификация „Психология на развитието и консултиране в детско-юношеска възраст“.

Членовете на колегиума са специализирали във водещи университети и центрове по психология във Франция, Германия, Русия, САЩ, Япония, Холандия. Основните им публикации са ориентирани към актуални проблеми на история на психологията, методология и методи за психологическа диагностика и консултиране, психология на развитието, психология на социалното познание и развитие на човешкия потенциал.

Към катедрата функционират няколко лаборатории: Междукултурни изследвания на човешкото развитие и психичното здраве; Диагностика на развитието и психологическо консултиране на деца, юноши и семейства и Психологическо измерване, оценяване и консултиране.