Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Европеистика / Публикации на катедра Европеистика / Европейски фондове, програми, проекти 2014-2020

   
Европейски фондове...

Първата и основна цел на тази книга е да даде на читателя обобщена и систематизирана информация за европейските фондове и програми през програмния период 2014-2020г. и да го насочи към източниците, които предоставят надеждна и достоверна информация. Специфичната цел е всеки да намери „своята“ програма и да преоткрие многобройните възможности, за които не е подозирал.

 

Публикацията се състои от пет раздела. Първия раздел е посветен на стратегическата рамка, в която функционират европейските фондове, програми и проекти през 2014-2020г. Представена е стратегията „Европа 2020“, към изпълнението на чиито цели са насочени всички европейски програми, както и основните аспекти на финансовата рамка, която определя размера и разпределението на европейските средствата през 2014-2020г. Вторият раздел разглежда европейските структурни и инвестиционни фондове като инструмент за изпълнение на стратегията „Европа 2020” и запознава читателя с контекста, целите, конкретните задачи и приоритети на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейски фонд за морско дело и рибарство, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, Инициативата за младежка заетост, Механизма за свързване на Европа. В този раздел се анализират новите моменти в прилагането на кохезионната политика и конкретно на европейските структурни и инвестиционни фондове, както и общите им тематични цели.

 

Третият раздел е посветен на европейските програми, техните особености и характеристики през периода 2014-2020г. Разгледани са програмите за действия в ЕС като „Хоризонт 2020”, „Еразъм +”1 и т.н., инструментите за сътрудничество във вътрешните работи, инструментите за външни действия. За всяка програма е анализиран контекста на нейното създаване, целите й, приоритетите, дейностите, които се финансират, допустимите участници, прилагането и управлението й. За всяка програма е посочен регламентът, въз основа на който тя функционира и източниците на достоверна практическа информация.

 

Четвъртият раздел разглежда европейските структурни и инвестиционни фондове в България. Представено е Споразумението за партньорство за България. То е националният стратегически документ, чрез който се очертава рамката за управлението на структурните и инвестиционните фондове на ЕС в България през програмния период 2014–2020 г. Разгледани са седемте оперативните програми, както и програмата за развитие на селските райони и програмата за морско дело и рибарство. Отделено е място и на програмите за териториално сътрудничество.

 

Последният раздел представя базисни знания за разработването и изпълнението на проекти. Той е предназначен за тези, които са намерили „своята” европейска програма и биха искали да разработят предложение за проект, но нямат знания и опит да направят това. Този кратък текст ще помогне на читателя да се ориентира в сложната материя на управлението на проектите и надявам се, ще го мотивира да направи първата крачка, а може би и първия проект.

 

Тази книга е предназначена за всички, които имат интерес към европейските програми и разбира се за студентите в катедра „Европеистика” на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Задачата й е да улесни възприемането на сложната мозайка от европейски програми, фондове, проекти и да послужи за ориентир в избора на подходящата за кандидатстване програма.