Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Европеистика / Проекти

   

Участието на преподавателите от катедра Европеистика“ в различни национални и международни проекти, финансирани от различни фондове и програми на ЕС, осигурява непрестанно обновление на прилаганите обучителни методи и разнообразяване на формите на провеждане на учебния процес. Те предоставят възможност за обмяна на опит с водещи специалисти в различни области от различни европейски страни и не на последно място мотивират студентите за активно и творческо участие в различни аудиторни и извън аудиторни форми.

♦♦♦♦♦

В рамките на проект BG051PO001-4.3.04-002 Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ голям брой преподаватели от специалност Европеистика получи възможност да трансформира своето курсово пространство в платформата за електронно обучение на СУ „Св. Кл. Охридски“ и да създаде цялостни курсове, предназначени за дистанционно обучение по съответните дисциплини. Преподавателите бяха обучени да използват всички функционалности на платформата и да планират дизайн на обучение по своите дисциплини съответно на най-съвременните тенденции за дистанционното електронно учене.

 

♦♦♦♦♦

Да учим Европа чрез дейност

"Learning by doing Europe"

357758-LLP-2011-BG-AJM-ICS-Learning Europe at School

Проектът е разработен от катедра „Европеистика” към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, в парньорство с Националната асоциация на българските европейските клубове. Осъществен е по програмата „Учене през целия живот” – подпрограма Жан Моне – „Европа в училище”.

Основната цел на проекта е да изработи подходящи интерактивни методи и техники, с които да улесни изучаването на въпросите на Европейския съюз в учебния план и в извънкласните форми като стимулира активното участие на учениците. За тази цел е разработено учебно помагало, съдържащо актуална информация за Европейския съюз, както и методология за организиране на симулационни игри относно вземането на решения в Европейския съюз, визуализация, атрактивни презентации, ролеви игри, дискусии и т.н.

Проектът се разви около следните групи дейности:

1. Разработване и публикуване на помагало „Аз съм европейски гражданин”;

2. Обучаване на учителите как да прилагат новата методология на помагалото;

3. Национално състезание- олимпиада за ученици по европейски въпроси;

4. Заключителна конференция.

Очакваният положителен ефект от реазлизацията на проекта се изразява в подобряване на преподаването на въпросите на европейската интеграция в България чрез засилване на връзките между средните училища и университетите.

Ръководител на проекта: проф. д-р Ингрид Шикова

 

♦♦♦♦♦

ЖАН МОНЕ МРЕЖА: ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ, КУЛТУРА, ОБМЕНИ И МНОГОЕЗИЧИЕ (EUROMEC)

553397-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-NETWORK

JEAN MONNET CHAIR OF IDENTITY AND MULTILINGUALISM

Проектът има за цел създаване на мрежа от международни институции, които да си струдничат в изследвания в области като европейска идентичност, култура, европейско гражданство, обмени и многоезичие.

https://jmonnetmst.wordpress.com/

Ръководител на проекта: доц. д-р Мария Стойчева

 

♦♦♦♦♦

Проект „История на Източното разширяване на ЕС“, финансиран по Програма „Жан Моне“ на Европейския съюз се реализира с участие на магистрите. История на Източното разширяване на ЕС е тригодишен проект (септември 2012-август 2015), финансиран от ЕК по програма Жан Моне модул. Основната цел е въвеждане и институционализиране на нов курс в областта на европейските изследвания за студенти от ФФ. В изпълнение на тази цел се изпълняват следните задачи: съставяне на студентски наръчник от базисни за дисциплината текстове и качването им като електронни ресурси в сайта на университетска библиотека, организиране на дискусионни групи по проблеми на Източното разширяване, резултатите от чиято работа е представяна на открити семинари под формата на кръгла маса, провеждане на проучване относно най-новата научна литература третираща въпроси на Източното разширяване чрез пребиваване в европейски университет с интензивно преподаване на европейски изследвания.

Ръководител на проекта: доц. д-р Мирела Велева

 

♦♦♦♦♦

Promoting excellence in teaching and research in EU Studies at primary and secondary school level through digital and virtualisation tools (EU PETR) (2013-2015).

Проектът има за цел да подобри взаимодействието между преподаватели от висшето, средното и началното образование и работещите в училищните библиотеки в процеса на обмен на добри практики по отношение преподаването на теми, свързани с ЕС.

Предвижда се използването на ИКТ за виртуализация на комуникационните канали и учебни пространства.

Участват проф. д-р И. Шикова, доц. д-р М. Стойчева, гл. ас. д-р Н. Цветкова.

 

♦♦♦♦♦

Проект под ръководството на проф. дпн Огнянова и студенти от магистърските програми на катедрата 2014: „Образът на България във водещи европейски медии – изследване и анализ за периода 1 януари – 31 декември 2013 година“, Фонд Научни изследвания 066/08.05.2014 г.

 

♦♦♦♦♦

Maximizing the integration capacity of the European Union:Lessons and prospects for enlargement and beyond (MAXCAP) 2013 – 2016 г. по 7РП.

Участват проф. дсн Г. Димитров и докторант Анна Плачкова.

 

♦♦♦♦♦

LeTeEm: Learners, Teachers and Employers

LLP – Comenius

№539723-LLP-1-2013-1-UK-COMENIUS-CMP (2013-2015 г.)

Участва гл.ас. д-р Николина Цветкова

 

♦♦♦♦♦

aPlaNet – Autonomous Personal Learning Networks for Language Teachers (Лични обучителни мрежи в помощ на професионалното израстване на учители по чужд език).

LLP, Transversal, KA3

№ 511460-LLP-1-2010-1-TR-KA2-KA2MP (2010-2012 г.)

Участват доц. д-р Мария Стойчева, гл.ас. д-р Николина Цветкова

 

♦♦♦♦♦

Проект Promoting Intercultural Competence in Translators 517871-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-EMCR (2012-2013) - Целите на проекта „Насърчаване на междукултурната компетентност при преводачите” (PICT) са: първо, да оцени настоящото състояние на преподаването на междукултурна комуникация в магистърските преводачески програми в ЕС, както и бъдещите очаквания в тази област и, второ, да създаде набор от обучителни материали и материали за оценяване, които да са лесно достъпни за всички университетски институции в ЕС, позволявайки им да интегрират лесно Междукултурната комуникация в своите магистърски програми. Дизайнът на материалите, който да позволи преподаването на междукултурна комуникация, е особено необходим при наличието на липса на лесно достъпни учебни материали или изследователски публикации в тази област. Създадена и апробирана в преподавателската практика беше теоретична Рамка за курикулум, както и пакет обучителни материали и материали за оценяване. Студентите имаха възможност да дискутират върху значението на междукултурната комуникация в контекста на обединена Европа, както и да повишат собствената си междукултурна компетентност. Поради положителната реакция на студентите и активното и мотивирано участие в тези дискусии екипът по проекта ще продължи да използва създадените материали, които са пригодени за гъвкаво приложение, редом с останалите обучителни материали по специализиран английски език,

 

♦♦♦♦♦

Терминология на ЕС и Проектна терминология.

Участват доц. д-р М. Стойчева, гл. ас. д-р Н. Цветкова, ас. Десислава Караасенова