Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Катедри / Катедри / Европеистика / Докторанти

   

Съобразно спецификата си специалността Европеистика има за цел с обучението на докторантите да подготви:

 • Научно-изследователски кадри за нуждите на учебния процес в СУ и други университети по специалността;
 • Кадри от практиката на процесите по интеграция с ЕС със съответна научна степен, особено в областите на правото, икономиката, информационно-медийните науки, политологията;
 • Преподаватели във всички неуниверситетски образователни и квалификационни равнища, където се изучават и прилагат теми от областта на теорията и практиката на евроинтеграцията;
 • Научно квалифицирани специалисти в застъпващи се научни области, чието изучаване, преподаване и прилагане предполага изследване на историята, процесите и тенденциите в развитието на Европа.

 

Тези цели се осъществяват чрез:

 • Въвличане на докторантите в процеса на обучение чрез включването им в семинарни и лекционни занятия по специалността а) като обучаеми до полагането на съответните минимуми; б) като хонорувани преподаватели, покриващи нуждите на катедрата;
 • Участие в докторантски семинари съобразно личните им научно-изследователски планове;
 • Включване на докторантите в научно-изследователския процес и проекти с национално и международно участие;
 • Съдействие от страна на катедрата по практико-изследователски дейности в тематично, методически и практически съответни на специалността институции и организации;
 • Подпомагане на публичността на докторантските изследвания (предвижда се издаване на годишен сборник със студии, статии и съобщения на докторанти от катедрата).

 

Катедра Европеистика обучава редовни и задочни докторанти в следните докторски програми (съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления):

 • Политически науки (Eвропеистика – право на ЕС, 1 редовна и 1 задочна докторантура)
 • Политически науки (Eвропеистика – Икономически изследвания - Външнотърговска политика на ЕС, 1 редовна и 1 задочна докторантура)
 • Политически науки (Eвропеистика – Медийна политика и право на ЕС, 1 редовна и 1 задочна докторантура)
 • Политически науки (Eвропеистика – Политологични иследвания на ЕС, 1 редовна и 1 задочна докторантура)
 • Политически науки (Eвропеистика – Политологични иследвания на ЕС – европейска идентичност, 1 редовна и 1 задочна докторантура)
 • Политически науки (Eвропеистика – История на европейската интеграция – източно разширяване на ЕС, 1 редовна докторантура)

В момента в Катедра Европеистика подготвят дисертационните си трудове 16 докторанти. Подробна информация за темите, които разработват докторантите, можете да видите в таблицата по-долу.

Име Научен ръководител Заглавие на дисертационния труд Година на зачисляване Редовно/задочно
Димитър Лилков Доц. д-р Румяна Коларова Процес на вземане на решения в Съвета на Европейския съюз: механизми за постигане на консенсус 2015 г. Редовна докторантура
Димитър Александров Доц. д-р Юлия Захариева Количествени ограничения и мерки с равностоен ефект във вътрешния пазар на Европейския съюз 2013 г. Редовна докторантура
Добрин Станев проф. Ингрид Шикова Влияние на политиката в областта на околната среда на ЕС върху икономиката на България 2013 г. Редовна докторантура
Стела Конакчиева доц. д-р. Мария Стойчева Ролята на свободното движение на хора за създаването на модели на европейска културна идентичност 2014 г. Редовна докторантура
Иван Нейчев доц. д-р. Калоян Симеонов Влияние на съюза на капиталовите пазари върху финансовия пазар в България 2015 г. Редовна докторантура
Анна Плачкова проф. Георги Димитров Потенциалът на ЕС за демократизация в страните, кандидатстващи за членство в ЕС- натрупан опит и перспективи 2014 г. Редовна докторантура
Виктор Михайлов Доц. д-р Румяна Коларова Европейската гражданска инициатива и политическият дневен ред на ЕС: Оценка на иновативността и ефективността 2013 г. Редовна докторантура
Петър Галев проф. Нели Огнянова Мисия на обществените медии в ЕС 2013г. Редовна докторантура
Милена Демирева проф. Нели Огнянова Интелектуална свобода и интелектуална собственост в ЕС 2014 г. Редовна докторантура
Борислав Хлебаров Доц. д-р Юлия Захариева Правната регулация на изпълнението на бюджета на Европейския съюз в режим на споделено управление 2014 г. Задочна докторантура
Велислав Иванов Доц. д-р Даниел Смилов Разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани: Политическа воля и политика на условност 2015 г. Редовна докторантура
Снежанка Колева проф. Ингрид Шикова Ефективност на инструментите за защита на потребителите на финансови услуги в ЕС 2013г. Задочна докторантура
Христо Панев доц. д-р Калоян Симеонов Присъединяване към еврозоната и въздействието му върху икономиките на държавите-членки на ЕС 2014 г. Редовна докторантура
Миглена Хаджийска доц. д-р Мирела Велева - Ефтимова Адаптиране на българското селско стопанство към изискванията на Европейския съюз в предприсъединителния период - стратегии и практики 2014 г. Редовна докторантура
Радосвета Дракева доц. д-р Мария Стойчева Ролята на европейските многостранни проекти за формиране на европейска идентичност 2013 г. Редовна докторантура
Диана Тюркеджиева доц. Мария Стойчева Религиозната идентичност в Европа 2015 г. Редовна докторантура

Вижте повече за докторската степен в СУ тук ( https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/obrazovanie/doktoranturi)