Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Академичен състав / Катедра Философия

   

проф. д-р Веселин Дафов

vhdafov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Онтология, философия за деца

Преподавани дисциплини

Гражданско образование; Метафизика и онтология; Систематична философия; Теория на категориите; Философия на природата

 

проф. д-р Иван Колев

kolev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Философска антропология, философия на изкуството, метафизика

Преподавани дисциплини

Философска антропология, философия на изкуството

 

доц. д-р Димитър Елчинов

dgivanov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Методика, философия на образованието, епистемология, философия на науката, философия на езика, философия на съзнанието

Преподавани дисциплини

Методика на преподаването на философия, Епистемология

 

доц. д-р Константин Янакиев

kjanakiev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Науката като практика и култура; научният експеримент; наука, техника, светове, граждани

Преподавани дисциплини

Философия на науката

 

доц. д-р Цветина Рачева

cracheva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Философските идеи на Г. Хегел и М. Хайдегер, субектна онтология, феноменология на духа и феноменология.
Философският интерес: как субектът може да попадне в откритостта на битието; как субектът мисли снемането на своето мислене; как субектът развива субектен процес във взаимодействието и единството на трите сфери на духа – субективен, обективен и абсолютен, в природата и духа.

Преподавани дисциплини

Субектна онтология, Феноменология и онтология, Философия на природата

 

гл.ас. д-р Борис Пантев

b.pantev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Трансцендентална философия, феноменология, философия на историята, философия на времето, философска антропология, социална онтология, философия на комуникацията, философия на медиите, феноменология на изкуството

Преподавани дисциплини

Трансцендентална философия и феноменология, Философия на историята, Философия на религията, Философия на изкуството

 

гл.ас. д-р Георги Герджиков

george_gherjikov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Социална философия, Философия на политиката, Философия на културата, История на западната култура, Критическо религиознание

Преподавани дисциплини

Социална философия; Философия на политиката; Философска антропология; Въведение във философията

 

гл.ас. д-р Евелина Иванова-Варджийска

e.vardzhijska@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Методика на преподаването на философия и гражданско образование; Образование, ориентирано към компетентности; Философски диалог, Неосократически диалог, Гражданско образование; Философия и киноизкуство, Интерактивност в образованието, Взаимовръзки между фомално и неформално образование, Универсален дизайн на обучение (УДО)

Преподавани дисциплини

Методика на преподаването на философия и гражданско образование; Компетентностен подход и иновации в образованието; Неосократически диалог; Възможности на киноизкуството в преподаването на философия и гражданско образование; Хоспитиране, Текуща педаагогичесска практика, Стажантска практика.

 

гл.ас. д-р Калоян Нечев

nechev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Философия на науката, Философия на съзнанието, Философия на биологията

Преподавани дисциплини

Философия на науката

 

гл.ас. д-р Мадлен Ангелова-Елчинова

m.angelova-elchinova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Епистемология, Метафилософия, Философия на възприятията, Българска философия

Преподавани дисциплини

Теория на познанието

 

гл. ас. д-р Меги Попова

 

гл. ас. д-р Николета Николова

nikolova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Философия на образованието; Методика; Философия с деца; Неосократически диалог

Преподавани дисциплини

Методика на обучението по философия; „Философия с деца“: класически понятия във „Философия за деца“; Неосократически диалог; Съвременна философия на образованието; Хоспетиране; Текуща педагогическа практика

 

гл.ас. д-р Стефан Петров

stephan_petrov@abv.bg

Научни интереси

Въведение във философията; Философия на името; Херменевтика; Философия на езика

Преподавани дисциплини

Въведение във философията; Философия на името; Философия

 

гл. ас. д-р Цена Желязкова Стоева

zhelyazkova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Онтология, Философия с деца

Преподавани дисциплини

Предметна онтология, Субектна онтология, Философия за деца – теория и история, Въведение във философията, Философия на природата

 

гл. ас. д-р Боряна Узунова

buzunova@office365faculty.uni-sofia.bg

Научни интереси

Философска антропология, съвременна философия, теория на познанието, философия на животните.

Преподавани дисциплини

Философска антропология

 

 

Гост-преподаватели:

проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева

karageorgi@phls.uni-sofia.bg

anetakarageor@yahoo.com