Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Администрация / Отдел "Студенти"

   
 
 
Клер Велкова,

инспектор,

k.velkova@phls.uni-sofia.bg

тел. 93 08 524;

София 1504 бул.“Цар Освободител” No 15,
Южно крило, ет. ІІ, каб. 46

Бакалаври - специалности: Психология и Философия
Магистърски програми – Социална и юридическа психология, Детско-юношеска психология, Психология на здравето, Обща психология, Магистърските програми към специалност Философия
   
Людмила Петрова,

инспектор,
тел. 02 80 05 195

petrova@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125,
бл. ІV, ет. ІI, каб 238

Бакалаври – Специалности: Европеистика, Културология и Публична администрация

Магистърски програмите програми в специалности Европеистика и Публична администрация, както и:

Организационно поведение и консултиране на организацията, Трудова и организационна психология, Организационна психология и кроскултурен мениджмънт

Милана Недялкова,

инспектор,
тел. 02 80 05 170

milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125,
бл. ІV, ет. ІI, каб.237

Бакалаври – Специалности: Социология, БИН, ПИС и Политология

Магистърските програми в специалности Социология, Политология, Реторика и Културология,

както и Библиотечно-информационни науки и културна политика, Клинична психология и Библиотечно-информационни технологии

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ КЪМ АКАДЕМИЧНИЯ КАЛЕНДАР ЗА УЧ. 2021/2022 г.

 

16.08.2021 г. до 30.09.2021 г.

 

 

Записване на студентите в по-горен курс

 

 

Студентите с повече от един изпит подават молби за условно записване; записването е при инспектора, отговарящ за специалността – отдел Студенти

 

 

07.09.2021 до 30.09.2021 г.

 

 

Очни занятия на студентите обучавани в задочна форма

 

 

 

 

 

01.10.2021 г. до 21.01.2022 г.

 

Продължителност на зимен семестър

 

 

 

 

 

 

Официално връчване на дипломите на завършилите студенти през м.юни-юли 2021 г. – бакалаври

 

 

 

 

 

 

 

Официално връчване на дипломите на завършилите студенти през м.юни-юли 2021 г. – магистри

 

 

 

10.01.2022 г. до 21.01.2022 г. Подаване на молба за допускане до държавни изпити или защита на дипломни работи Студентите бакалаври подават молба при инспектора, отговарящ за специалността – отдел Студенти

31.01.2022 г.

 

Писмен държавен изпит  
07.02.2022 г. Устен държавен изпит/защита на дипломна работа  
10.02.2022 г. до 18.02.2022 г. Подаване на снимка и бележка от дипломираните студенти за изготвяне на диплома Подават се при инспектора, отговарящ за специалността – отдел Студенти
24.01.2022 г. до 18.02.2022 г. Зимна сесия Студентите записани с условни изпити имат право да се явят на неположените изпити от януарска сесия на предишната учебна година, протоколите се заплащат в касата на СУ и се издават от инспектор в отдел Студенти

 

08.11.2021 до 03.12.2021 г.

 

 

Сесия за студентите обучавани в задочна форма

 

Студентите, обучавани в задочна форма и записани с условни изпити, имат право да се явят на неположените изпити от ноемврийска и януарска сесия от предишната учебна година, протоколите се заплащат в касата на СУ или по банков път и се издават от инспектор - отдел Студенти
24.01.2022 г. до 18.02.2022 г. Очни занятия на студентите обучавани в задочна форма  

 

10.02.2022 г. до 18.02.2022 г.

Заверяване на студентските книжки за летния семестър на уч. 2021/2022 г. Семестриалната такса се заплаща, студентските книжки се събират от груповите отговорници и се заверяват от инспектора отговарящ за специалността –отдел Студенти
14.02.2022 г. до 25.02.2022 г. Подаване на молба за допускане до защита Студентите магистри подават молба за допускане до защита при инспектора отговарящ за специалността – отдел Студенти

01.03.2022 г.

15.03.2022 г.

Защити на дипломни работи на студентите магистри

 

Датите се уточняват от съответната катедра

 

 

16.03.2022 г. до 25.03.2022 г.

 

Подаване на снимка и бележка от дипломираните магистри за изготвяне на диплома Подават се при инспектора отговарящ за специалността – отдел Студенти
21.02.2022 г. до 10.06.2022 г. Продължителност на летен семестър  

 

21.03.2022 г. до 08.04.2022 г.

 

 

Сесия за студентите обучавани в задочна форма

 

Студентите, обучавани в задочна форма и записани с условни изпити, имат право да се явят на неположените изпити от априлска и юнска сесия от предишната учебна година, протоколите се заплащат в касата на СУ и се издават от инспектор - отдел Студенти

 

19.05.2022 г.

 

 

Официално връчване на дипломите на завършилите студенти през м януари, февруари и март 2022 г. – бакалаври и магистри

 

Часът и мястото на връчване на дипломите ще бъде обявено в сайта на факултета в началото на м. май 2022 г.

 

 

13.06.2022 г. до 08.07.2022 г.

 

 

Лятна сесия

 

 

Студентите записани с условни изпити имат право да се явят на неположените изпити от юнска сесия на предишната учебна година, протоколите се заплащат в касата на СУ и се издават от инспектор – Отдел Студенти

 

 

13.06.2022 г. до 22.06.2022 г.

 

 

Студентите бакалаври подават молби за допускане до държавни изпити или защита на дипломна работа

 

 

Студенти бакалаври подават молби при инспектора отговарящ за специалността – отдел Студенти

 

 

27.06.2022 г.

 

 

Писмен държавен изпит

 

 

Датите за държавните изпити за специалност Европеистика се уточняват от катедрата и се насрочват за края на м. юли 2022 г.

 

04.07.2022 г.

 

Устен държавен изпит/защита на дипломна работа  

 

01.07.2022 г. до 09.07.2022 г.

 

 

Защита на дипломна работа – магистърски програми

 

 

Студентите магистри подават молба за допускане до защита при инспектора отговарящ за специалността – отдел Студенти, датите се уточняват от катедрите

 

 

Юли 2022 г.

 

 

Записване на новоприетите студенти

 

 

Датите се уточняват от Учебен отдел на СУ

 

 

02.09.2022 г.

 

 

Втора редовна сесия за дипломиране на студентите от специалност Културология – държавен изпит

 

 

Молбите за допускане се подават една седмица преди държавния изпит при инспектор отдел Студенти

 

 

03.09.2022 г.

 

 

Втора редовна сесия за дипломиране на студентите от специалност Културология – защита на дипломна работа

 

 

Молбите за допускане се подават една седмица преди защитата при инспектор отдел Студенти

 

 

19.08.2022 г. до 05.09.2022 г.

 

 

Подаване на снимка и бележка на дипломираните студенти през м. юни-юли за изготвяне на диплома

 

 

Подават се при инспектора, отговарящ за специалността – отдел Студенти

 

 

29.08.2022 г. до 23.09.2022 г.

 

 

Поправителна сесия

 

 

 

За промяна на дати и срокове следете редовно сайта на Философски факултет

От тук можете да изтеглите формуляри за:

 1. Прекъсване PDF или DOC
 2. Възстановяване на студентски права PDF или DOC
 3. Допускане до защита на дипломна работа PDF или DOC
 4. Допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа срещу заплащане PDF или DOC
 5. Допускане до писмен и устен държавен изпит PDF или DOC
 6. Допускане до писмен държавен изпит PDF или DOC
 7. Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 8. Допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 9. Признаване на оценка PDF или DOC
 10. Условно записване PDF или DOC
 11. Молба за прекъсване PDF или DOC
 12. Ликвидационна сесия, година PDF или DOC
 13. Декларация за уникалност на дипломната работа DOC

Заявка за явяване на изпит трябва да сте подали месец преди началото на сесията.