Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Стойка Йорданова Чакърова, Факултет по славянски филологии

Зала 2, Ректорат

 

Защита на дисертационния труд на Стойка Йорданова Чакърова на тема: „ Развиване на комуникативната компетентност на ученици чрез проектно ориентирано обучение по български език“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …/Методика на обучението по български език/.

 

Научен ръководител: проф. д-р Татяна Ангелова - ФСФ,СУ

Председател на научното жури: проф. д-р Ангел Маринов Петров - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: