Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Демина Юлиянова Иванчева, Факултет по славянски филологии

Зала 2 - Ректорат на СУ

 

Защита на дисертационния труд на Демина Юлиянова Иванчева на тема: „Произход и развитие на думите, изразяващи емоцията гняв в иберороманските езици за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание - Индоевропейско езикознание).

 

Научен ръководител: доц. д-р Биляна Михайлова Иванова - ФСФ, СУ

Председател на научното жури: доц. д-р Албена Найденова Мирчева-Жечкова - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: