Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Юлка Имери, Факултет по славянски филологии

Зала 1- Централно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Вокалната система на албанския говор в Прешевската долина“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание – албански език). Свободен докторант към Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание.

 

Научен ръководител: доц. д-р Биляна Михайлова

Председател на научното жури: доц. д-р Екатерина Търпоманова – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: