Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Виктория Петрова Кирилова, Факултет по славянски филологии

Зала 1 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Кант и „По следите на изгубеното време от Марсел Пруст“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1 Филология – Теория на литературата (Теория на литературата). Докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по теория на литературата.

 

Научен ръководител: проф. дфн Никола Георгиев Георгиев, ФСФ

Председател на научното жури: доц. д-р Цветана Йорданова Хубенова – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: