Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Венцеслав Стефанов Шолце, Факултет по славянски филологии

неприсъствено, съгласно заповед № РД-19-140/18.03.2020 на Ректора на СУ

И на следния линк:

https://meet.jit.si/Sholtse

Резервна платформа:

https://us02web.zoom.us/j/7018394320?pwd=UEd4NUtTclBEVGcxcDdZUkVtUGlndz09

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Симеон Радев в българската култура от началото на ХХ век” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература-Българска литература след Освобождението до Втората световна война:документални и биографични подходи към литературната история). Редовен докторант към Катедра по българска литературата, СУ „Св. Климент Охридски”

 

Научен ръководител: - проф. дфн Милена Кирова

Председател на научното жури: доц. д-р Бойко Пенчев – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: