Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Сафете Статовци-Шала, Факултет по славянски филологии

134 ауд., Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Художествените текстове в учебниците по литература за училищата в Косово“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология. Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Албанска литература). Свободен докторант към Катедрата по Общо, индоевропейско и балканско езикознание

 

Научен ръководител: доц. д-р Русана Христова Бейлери

Председател на научното жури: доц. д-р Екатерина Николова Търпоманова – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: