Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Радостина Борисова Сотирова, Факултет по славянски филологии

Публичната защита ще се проведе дистанционно на адрес:

https://us02web.zoom.us/j/83672101440?pwd=ZzVodWNUdVFRSi9QM1kxM3YyUUxGUT09

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Молитвата в българската поезия от Освобождението до Втората световна война“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература - Българска литература след Освобождението). Свободен докторант към Катедра по българска литературата, СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Научен ръководител: проф. дфн Милена Кирова

Председател на научното жури: проф. д-р Паулина Стойчева - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: