Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Радея Николаева Гешева, Факултет по славянски филологии

Зала 1 - Централно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Език и памет в проекта Écriture féminine (романите на Наталия Гинзбург, Дача Мараини и Елена Феранте)“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Теория и история на литературата-Теория на литературата). Редовен докторант към Катедрата по теория на литературата.

 

Научен ръководител: проф. дфн Амелия Веселинова Личева

Председател на научното жури: доц. д-р Дария Светлозарова Карапеткова – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: