Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Пламена Георгиева Костова, Факултет по славянски филологии

Зала 2, Ректорат на СУ

 

Защита на дисертационния труд на Пламена Георгиева Костова на тема: „Успението на Св. Йоан Богослов (BHG 916) в южнославянската традиция. Текст и контекст“ за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Старобългарска литература.

 

Председател на научното жури: проф. дфн Вася Николова Велинова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: