Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николай Михайлов Шиндаров, Факултет по славянски филологии

Зала 1 - Централно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Психолингвистични аспекти при усвояването на знакови системи“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Българскиезик – Семиотика). Редовен докторант към Катедрата по български език.

 

Научен ръководител: проф. д-р Гергана Дачева

Председател на научното жури: проф. д-р Йовка Тишева – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: