Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мимоза Хасани Плана, Факултет по славянски филологии

Зала 1 - Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Албанската поезия в Косово през 90-те години на ХХ век за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология – Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (албанска литература). Докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание.

 

Научен ръководител: доц. д-р Русана Христова Бейлери - ФСФ, СУ

Председател на научното жури: доц. д-р Екатерина Николова Търпоманова – ФСФ, СУ

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: