Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Михаела Димитрова Москова, Факултет по славянски филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Конклузивът в съвременния български език“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Български език – Морфология). Редовен докторант към Катедрата по български език.

 

Научен ръководител: проф. д-р Красимира Алексова

Председател на научното жури: проф. д-р Петя Осенова - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: