Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мартин Пламенов Колев, Факултет по славянски филологии

Зала 2 - Ректорат на СУ

 

Защита на дисертационния труд на Мартин Пламенов Колев на тема: „Номадският субект в творчеството на Матвей Вълев: природа и машина за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Българска литература ‒ Българска литература от Освобождението до Втората световна война“.

 

Председател на научното жури: проф. дфн Милена Георгиева Кирова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: