Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Маргарита Бранимирова Гергинова, Факултет по славянски филологии

Зала 2, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Стилови и жанрови модели на некролога, епитафията и посмъртните слова през Възраждането за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на българския език). Редовен докторант към Катедрата по български език.

 

Научен ръководител: проф. д-р Гергана Дачева

Председател на научното жури: доц. д-р Владислав Миланов - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: