Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Кристиян Иванов Янев, Факултет по славянски филологии

149 аудитория, IV ет. - Централно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Травмите в славянските пограничия за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология, докторска програма (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия) – История на славянските литератури. Редовен докторант към Катедрата по славянски литератури.

 

Научен ръководител: проф. дфн Панайот Димитров Карагьозов

Председател на научното жури: доц. д-р Ани Антонова Бурова – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: