Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Кристина Колева Колева, Факултет по славянски филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Болестта в кратките белетристични форми на българската литература от първата третина на XX век (Mеста, роли и употреби)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филологии (Българска литература - Българска литература след Освобождението до Втората световна война). Редовен докторант към Катедрата по българска литература.

 

Научен ръководител: проф. дфн Николай Христов Чернокожев

Председател на научното жури: - проф. дфн Милена Георгиева Кирова - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: