Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Катрин Константинова Костова, Факултет по славянски филологии

Каб. 160 Б - Централно крило, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: „Близкородствени езици в контакт (върху материал от чешки, руски и български език)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Български език – Приложна лингвистика). Редовен докторант към Катедрата по български език като чужд.

 

Научен ръководител: проф. дфн. Маргарита Младенова

Председател на научното жури: доц. д-р Мирена Пацева-Момова – ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: