Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Христо Стефанов Раянов, Факултет по славянски филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Героят-злодей между художествения образ и сюжетната функционалност (Портрети на дявола, Дракула, Мориарти и Хук в литературата и киното) за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Литература, кино, сценарий). Редовен докторант към Катедрата по славянски литератури.

 

Научен ръководител: проф. дфн Боян Биолчев

Председател на научното жури: доц. д-р Добромир Григоров - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: