Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Цветелина Петкова Цветанова-Цанева, Факултет по славянски филологии

Зала 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на тема: Лингвистични и културологични маркери на националната идентичност в езика на млади бесарабски българи за присъждане на образователна и научна степен „доктор“, професионално направление 2.1. Филология – Общо и сравнително езикознание. Докторант в самостоятелна форма на обучение към Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание.

 

Научен ръководител: доц. д-р Екатерина Търпоманова и доц. д-р Владислав Миланов

Председател на научното жури: - проф. д-р Красимира Славчева Алексова - ФСФ, СУ

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: