Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Докторанти / Придобиване на научна степен "доктор на науките" / Архив / Доц. д-р Катя Грозева Исса, Факултет по славянски филологии

Конферентна зала на СУ

Защита на дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките" по професионално направление 2.1. Филология (Български език. Съвременен български език) на тема: „Български език на юг от екватора (социолингвистично проучване на езика на българската емигрантска общност в гр. Сидни, Австралия)”

 

Председател на научното жури: проф. дфн Красимира Алексова

Автореферат на доц. д-р Катя Грозева Исса

 

Рецензии:

 

Становища: