Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Вяра и живот

   

Ръководител: проф. д-р Димо Пенков

тел. 989 01 15, вътр.13

 

 

  • Магистърска програма: Вяра и живот
    (специалисти – обучение по държавна поръчка и срещу заплащане)

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна / задочна

Ръководител: проф. д-р Димо Пенков

тел. 989 01 15, вътр.13

 

Приемът на студенти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по теология, като за обучение срещу заплащане кандидатите трябва да имат успех от дипломата за завършена степен на висше образование по теология не по-нисък от добър. С всички кандидати се провежда устен изпит по определен конспект. Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира като сума от оценката от устния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).

Продължителността на програмата е в рамките на два семестъра - 570 ч. (60 кредита) за редовно обучение и 285 ч. (60 кредита) за задочно обучение. В учебния план са заложени 8 задължителни дисциплини, които приключват със семестриален изпит, и минимум 6 от 10 избираеми дисциплини, които завършват с текуща оценка. Програмата завършва със защита на дипломна работа или писмен държавен изпит, които носят по 15 кредита.

 

  • Магистърска програма: Вяра и живот
    (неспециалисти – обучение срещу заплащане)

Срок на обучение: 4 семестъра

Форма на обучение: редовна / задочна

 

Приемът на студенти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ с успех от дипломата за завършена степен на висше образование не по-нисък от добър. Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира като средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити) и оценката от събеседването.

Студентите-неспециалисти започват с подготвителен модул в рамките на два семестъра - 720 ч. (60 кредита) за редовно обучение и 360 ч. (60 кредита) за задочно обучение. След успешното приключване на подготвителния модул обучението продължава в профилиращия модул, който е в рамките на два семестъра - 570 ч. (60 кредита) за редовно обучение и 285 ч. (60 кредита) за задочно обучение. В него са заложени 8 задължителни дисциплини, които приключват със семестриален изпит, и минимум 6 от 10 избираеми дисциплини, които завършват с текуща оценка. Програмата завършва със защита на дипломна работа или писмен държавен изпит, които носят по 15 кредита.