Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Църковно изкуство в България (Оценяване, опазване, презентиране)

   

Ръководител: гл. ас. д-р Татяна Иванова

тел. 989 01 15, вътр.16

 

Магистърска програма: Църковно изкуство в България (Оценяване, опазване, презентиране)

 

  • Специалисти

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: задочна

Условията и редът за приемането на студенти се определят в Правилника на СУ „Св. Климент Охридски”. Кандидатите трябва да притежават държавно призната диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление 2.4. Религия и теология. За включване в магистърската програма се изисква среден успех от дипломата за ОКС „бакалавър“ не по-малък от Добър, като се провежда събеседване с кандидатите–специалисти в платена форма на обучение, а с кандидатите–специалисти по държавна поръчка се провежда устен изпит по определен конспект.
Продължителността на обучението е 2 семестъра с общ хорариум 270 часа (180 ч. задължителни и 90 ч. избираеми дисциплини) аудиторна заетост. Програмата завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит, което носи на студента 15 кредита.

 

  • Неспециалисти

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: задочна

Условията и редът за приемането на студенти се определят в Правилника на СУ “Св. Климент Охридски”. Кандидатите трябва да притежават държавно призната диплома за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, независимо от специалността. За включване в магистърската програма се изисква среден успех от дипломата не по-малък от Добър и се провежда събеседване с всички кандидати – неспециалисти. Продължителността на обучението е 4 семестъра с общ хорариум 630 часа (510 ч. задължителни и 90 ч. избираеми дисциплини) аудиторна заетост. Програмата завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит, което носи на студента 15 кредита.

 

Разпис на занятията

Конспект за писмен държавен изпит