Начало / Университетът / Административна структура / Вътрешни актове на СУ / Човешки ресурси

   

Етичен кодекс на академичната общност на СУ
влиза в сила от датата на приемането му на заседание на АС от 02.03.2016 г., допълнен 27.01.2021 г.

 

Правилник за вътрешния трудов ред
приет с решение на АС от 26.05.2010 г.

 

Колективен трудов договор № 13 в сила от 01.09.2022 г.

 

Вътрешни правила за работната заплата, в сила от 01.02.2017 г.
приети на заседание на АС от 25.01.2017 г., допълнени с решения на АС от 31.10.2018 г., 19.06.2019 г., 30.10.2019 г., 22.07.2020 г., 21.10.2020 г., 24.02.2021 г., 29.09.2021 г. и 27.10.2021 г.

 

НОВ Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ

Приет с решение на Академичния съвет на 31.10.2018 г., изменен и допълнен с решения на Академичния съвет от 25.09.2019 г., 30.10.2019 г., 29.01.2020 г., 26.02.2020 г., 27.05.2020 г., 21.10.2020 г., 16.12.2020 г., 26.05.2021 г., 30.06.2021 г., 13.07.2022 г. и 28.06.2023 г.

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ

Изменен на 19 октомври 2016 г. с решение на Академическия съвет

 

Правила за сключване на трудови договори с експерти и специалисти за дейностите по чл. 53 от ЗВО и с административния и помощния персонал в СУ
приети с решение на АС от 29.03.2017 г.

 

Правила за условията и реда за привличане на гост – преподаватели от страната и чужбина за извършване на учебна дейност в СУ
приети с решение на АС от 13.07.2016 г.

 

Правила за прилагане на Европейската харта на учените и кодекса за назначаване на изследователи в СУ
приети с решение на АС от 21.12.2016 г.