Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП / ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВИВАРИУМ С ФИЗИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ „БИОАКТИВНОСТ НА ПРОДУКТИ”, включваща 8 обособени позиции по проект BG05M2OP001-1.002-0012

   

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 07.11.2019г.

Покана с изх. № 72-00-2247/ 30.10.2019 г. за пазарна консултация с предмет: ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВИВАРИУМ С ФИЗИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ „БИОАКТИВНОСТ НА ПРОДУКТИ”, включваща 8 обособени позиции за нуждите на проект BG05M2OP001-1.002-0012 от 30.03.2018 за изграждане на Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

31.10.2019 г.

Техническа спецификация по обособена позиция № 1

Техническа спецификация по обособена позиция № 2

Техническа спецификация по обособена позиция № 3

Техническа спецификация по обособена позиция № 4

Техническа спецификация по обособена позиция № 5

Техническа спецификация по обособена позиция № 6

Техническа спецификация по обособена позиция № 7

Техническа спецификация по обособена позиция № 8

31.10.2019 г.

Индикативни оферти

08.11.2019 г.