Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Ивона Христова Лицова, Стопански факултет

Зала 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (възможност за онлайн)

 

Защита на дисертационен труд на редовен докторант Ивона Христова Лицова „Развитие на модел за оценка на резултатите от обучение и учене“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по ПН 3.7 Администрация и управление, ДП „Стопанско управление“

Председател: доц. д-р Иванка Георгиева Михайлова

 

 

Рецензии:

 

Становища: