Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Предстоящи защити / Алексей Сергеев Потебня, Стопански факултет

Зала 417, бл. 3, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (възможност за онлайн)

 

Защита на дисертационен труд на редовен докторант Алексей Сергеев Потебня „Оценка на съществуващите форми на присъствие на брандовете в дигиталната среда и предложение за оптимизирането му“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по ПН 3.7 Икономика, ДП „Стопанско управление“

 

Председател: проф. дн Десислава Иванова Йорданова

 

 

Рецензии:

 

Становища: