Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Зорница Георгиева Стефанова-Иванова, Стопански факултет

Зала 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (възможност за онлайн)

 

Защита на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Зорница Георгиева Стефанова-Иванова „Ползи от екзекютив коучинга за професионална и личностна себереализация“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по ПН 3.7 Администрация и управление, ДП „Стопанско управление“

Председател: доц. д-р Ия Тодорова Петкова

 

 

Рецензии:

 

Становища: