Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Златина Маринова Михайлова, Стопански факултет

Зала 200, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Защита на дисертационен труд на редовен докторант Златина Маринова Михайлова „Организационните ценности като управленски инструмент в организациите“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по ПН 3.7 Администрация и управление, ДП „Стопанско управление“

 

Председател: доц. д-р Ия Тодорова Петкова-Гурбалова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

 

Становища: