Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Весела Кирилова Кръстева, Стопански факултет

Зала 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „ Свети Климент Охридски“

 

Защита на дисертационен труд на свободен докторант Весела Кирилова Кръстева „Привличане и задържане на лекари в България и Германия ( възможен ли е трансфер на работещи механизми)“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.7 Администрация и управление (Социално управление).

 

Председател на научното жури: проф. д.ик.н Желю Дечев Владимиров

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии:

 

Становища: