Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Венцислав Николаев Христев, Стопански факултет

Зала 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „ Св. Климент Охридски“

 

Защита на дисертационен труд на докторант Венцислав Николаев Христев - „ Банково стрес тестване: Ефективност на макропруденциалния стрес тест за оценка на банкова устойчивост“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Политическа икономия).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Стефан Христов Петранов

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии:

 

Становища: