Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Васил Василев Стоянов, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на дисертационен труд на задочен докторант Васил Василев Стоянов на тема „Теория на потребителския избор – модел с насищане на потребителските желания и ново продуктово развитие“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Политическа икономия )

 

Председател на научното жури: проф. д-р Стефан Христов Петранов

 

 

Рецензии:

 

Становища: