Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Теодора Върбанова Върбанова, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на дисертационен труд на задочен докторант на Теодора Върбанова Върбанова „Инвестиции в нови технологии в средното образование като инструмент за интервенция , насочен към повишаване на ефективността на образователния процес “ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – публичен сектор)

 

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Чудомиров Нетов

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии:

 

Становища: