Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Теодора Стоянова Маринова, Стопански факултет

Зала 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Защита на дисертационен труд на задочен докторант Теодора Стоянова Маринова „ Фактори за успех при интеграция на потребителите при индустриални и потребителски иновации“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление (Индустрия))

 

Председател на научното жури: проф. д-р Десислава Иванова Йорданова

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии:

 

Становища: