Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Таня Цветанова Карамишева, Стопански факултет

Зала 200, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Защита на дисертационен труд на задочен докторант Таня Цветанова Карамишева „Кредитният и финансов цикъл в България, връзката му с бизнес цикъла и макропруденциалната политика“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по ПН 3.8 Икономика (Политическа икономия)“.

 

Председател: проф. д-р Стефан Христов Петранов

 

Автореферат

Abstract of a doctoral thesis

 

Рецензии:

 

English:

 

Становища:

 

English: