Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Стойко Георгиев Митов, Стопански факултет

Зала 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Защита на докторската дисертация на редовен докторант Стойко Георгиев Митов на тема „Бюджетиране и контрол в публичния сектор (приложение на инструмента на балансираната карта с показатели в държавните университети)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – публичен сектор).

 

Председател на научното жури: доц. д-р Атанас Димитров Георгиев

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии:

 

Становища: