Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Стефан Желязков Радев, Стопански факултет

Зала 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Защита на дисертационен труд на свободен докторант Стефан Желязков Радев „Приложение на бюрократичната теория за анализ на организационната структура и управление на бизнес проекти“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли-образование, наука, иновации)

 

Председател на научното жури: доц. д.ик.н. Антон Антонов Герунов

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии: ·

 

Становища:

 

Публичната защита на докторската дисертация на докторант Стефан Радев ще се проведе онлайн в платформата Teams, като времето остава същото – начало от 14:00 ч. на 24.11.

Можете да се присъедините към срещата на следния линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTIyODQxMzgtYTBjMi00NGQ5LWIzMzQtNjY0NjE4NDI4OGY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270489e86-4598-4e87-abc2-925348f4028d%22%2c%22Oid%22%3a%22b6f70d5c-ae68-431a-8da4-70f2610b8cb9%22%7d