Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Снежана Младенова Кондева, Стопански факултет

Зала № 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „Свети Климент Охридски”

 

Защита на докторската дисертация на редовен докторант Снежана Младенова Кондева на тема „Развитие на националната система за клинична специализация на лекарите – институционални, правни и финансови аспекти“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – публичен сектор, иновации)

 

Председател на научното жури: Доц. д-р Соня Цветанова Георгиева

 

Автореферат (pdf)

 

Резензии

 

Становища