Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Радостина Ангелова Стефанова, Стопански факултет

Зала 417, Блок 3, Стопански факултет на СУ „ Свети Климент Охридски“

 

Защита на дисертационен труд на редовен докторант Радостина Ангелова Стефанова „Оценка на въздействието на инвестициите във висше образование от националния бюджет и от Структурните и кохезионния фонд в периода 2007 – 2018 г в България върху ключови показатели“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – образование, наука, инвестиции)

 

Председател на научното жури: доц. д-р Ралица Иванчева Симеонова-Ганева

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии:

 

Становища: