Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Олга Георгиева Игнатова, Стопански факултет

Зала 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Защита на докторската дисертация на задочен докторант Олга Георгиева Игнатова на тема „Модели на публично-частно партньорство като база за интелигентен растеж“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Икономика и управление по отрасли – образование, наука и иновации)

 

Председател на научното жури: доц. д-р Николай Чудомиров Нетов

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии:

 

Становища: