Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мартина Иванова Макариева, Стопански факултет

Зала 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Защита на дисертационен труд на задочен докторант Мартина Иванова Макариева „Оценка на въздействието на макроикономическите и фискални шокове върху устойчивостта и цената на публичния дълг“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.8 Икономика (Политическа икономия).

 

Председател на научното жури: проф. д-р Стефан Христов Петранов

 

Автореферат (pdf)

 

Рецензии:

- проф. д-р Стефан Христов Петранов

- доц. д-р Виктор Иванов Йоцов

 

Становища:

- проф. д-р Силвия Трифонова Трифонова

- доц. д-р Григор Димитров Сарийски

- доц. д-р Мариела Андонова Ненова-Амар

 

Защитата ще се проведе дистанционно в Microsoft Teams:

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options