Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Георгиева Трифонова, Стопански факултет

Зала 417, блок 3, Стопански факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ (възможност за онлайн)

 

Защита на дисертационен труд на редовен докторант Мария Георгиева Трифонова „Ролята на институциите за развитието на ВЕИ сектора в избрани европейски държави“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по ПН 3.8 Икономика, ДП „Икономика и управление (Индустрия) - енергетика, инфраструктура, публични услуги“.

 

Председател: доц. д-р Атанас Димитров Георгиев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: